Årsrapport 2016


Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for JN Data A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er bestyrelsens og direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.  

Har du lyst til at læse hele Årsrapporten, kan du gøre det her.

Den nye årsrapport har også ledt til omtale i Midtjyllands Avis. Find artiklen her: Millionerne ruller sikkert ind hos JN Data (kræver login)